Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego w ramach GPPPwR na rok 2023

Otrzymaliśmy dotację od Prezydent Miasta Łodzi na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego w ramach GPPPwR na rok 2023” plus logo Urzędu miasta Łódź kreuje