Nasz Statut

Aktualny Statut Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii

Do pobrania w formie .PDF: Statut-Stowarzyszenia-Promocji-Zdrowia-i-Psychoterapii-2023

Statut Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii ważny do 31.03.2023

 

I. Postanowienia ogólne

1.Tworzy się Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Łódź i woj. łódzkie.

3.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź kod 91 – 837 ul. Franciszkańska 85 tel.640-65-91.

4.Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


II. Cele i formy działania.

1.Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie psychoterapii i terapii uzależnień, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego, przemocy, patologii rodzinnej oraz problemów związanych z dziećmi i młodzieżą.
 2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i problematyki uzależnień.
 3. Rozwijanie metod terapeutycznych.
 4. Szkolenie w zakresie psychoterapii i terapii uzależnień.
 5. Prowadzenie działań profilaktycznych w w/w zakresie.
 6. Ochrona profesji i etyki psychoterapeutów i terapeutów uzależnień wyrażająca się troską o poziom etyczny i merytoryczny wykonywanej praktyki.
 7. Dbałość o interesy osób korzystających z usług terapeutycznych i opiekuńczych.
 8. Prowadzenie działalności opiekuńczej.
 9. Prowadzenie aktywizacji zawodowej wobec podopiecznych.
 10. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, psychoterapii oraz pomocy socjalnej, pedagogicznej, medycznej, terapeutycznej, prawnej dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, niezaradnych życiowo, bezrobotnych, starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Współpracę z innymi Towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania w kraju i za granicą.
 2. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 3. Prowadzenie treningów i warsztatów szkoleniowych.
 4. Organizowanie konferencji, seminariów i wykładów teoretycznych.
 5. Organizowanie i prowadzenie cyklów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych.
 6. Działalność wydawniczą i popularyzatorską.
 7. Powołanie i prowadzenie stacjonarnej placówki – Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Łódź ul. Franciszkańska 85, obejmującej interwencję, terapię i wsparcie oraz zaspokojenie potrzeb bytowych.
 8. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.

3.Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

4.Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej.

5.Zakres działalności nieodpłatnej Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • Działalność psychologiczną i psychoterapeutyczną. Prowadzenie psychoterapii i terapii uzależnień, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego, przemocy, patologii rodzinnej oraz problemów związanych z dziećmi i młodzieżą. Rozwijanie metod terapeutycznych. Szkolenie w zakresie psychoterapii i terapii uzależnień. Ochrona profesji i etyki psychoterapeutów i terapeutów uzależnień wyrażająca się troską o poziom etyczny i merytoryczny wykonywanej praktyki. Współpracę z innymi Towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania w kraju i za granicą. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. Prowadzenie treningów i warsztatów szkoleniowych.
 • Działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostała profilaktyka i promocja zdrowia. Popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i problematyki uzależnień. Prowadzenie działań profilaktycznych w w/w zakresie. Dbałość o interesy osób korzystających z usług terapeutycznych i opiekuńczych. Organizowanie konferencji, seminariów i wykładów teoretycznych.  Organizowanie i prowadzenie cyklów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych. Działalność wydawniczą i popularyzatorską

 

 • Działalność w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem. Rehabilitacja osób o obniżonej zdolności radzenia sobie. Prowadzenie działalności opiekuńczej.

Powołanie i prowadzenie stacjonarnej placówki – Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Łódź ul. Franciszkańska 85, obejmującej interwencję, terapię i wsparcie oraz zaspokojenie potrzeb bytowych.

 

 • Działalność w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania, udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej i pomoc rodzinna. Prowadzenie aktywizacji zawodowej wobec podopiecznych. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, psychoterapii oraz pomocy socjalnej, pedagogicznej, medycznej, terapeutycznej, prawnej dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, niezaradnych życiowo, bezrobotnych, starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego

 

III.    Członkowie, ich prawa i obowiązki.

1.Ustala się następujące formy członkostwa Stowarzyszenia:

 • członek zwyczajny
 • członek kandydat
 • członek wspierający
 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zajmująca się profesjonalnie psychoterapią i/lub terapią uzależnień lub będąca pracownikiem merytorycznym Stowarzyszenia.
 2. O przyjęciu na członka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje Zarząd w głosowaniu tajnym po przedstawieniu kandydatury i rekomendacji 2 członków wprowadzających.
 3. Członkiem kandydatem może zostać osoba będąca w trakcie profesjonalnego stażu, szkolenia, treningu w zakresie psychoterapii lub/i terapii uzależnień.
 4. O przyjęciu członka kandydata decyduje Zarząd w głosowaniu tajnym po przedstawieniu i rekomendacji 1 członka wprowadzającego.
 5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wyrażająca gotowość do wspierania działalności Stowarzyszenia.
 6. Członkowie wspierający przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji.
 7. Osoba będąca członkiem wspierającym, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela wyposażonego w pełnomocnictwo złożone na piśmie w Zarządzie Stowarzyszenia.
 8. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
 9. Do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 10. Przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze.
 11. Członek kandydat ma prawo brać udział w działaniach Stowarzyszenia w zakresie ustalonym przez Zarząd.
 12. Członek kandydat nie posiada praw wyborczych w Stowarzyszeniu.
 13. Członek wspierający ma prawo brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 14. Członek wspierający nie posiada praw wyborczych w Stowarzyszeniu.
 15. Członek Stowarzyszenia jest obowiązany do:
 16. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 17. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych.
 18. Przestrzegania zasad etyki zawodowej (dotyczy członków zwyczajnych i kandydatów).
 19. Regularnego płacenia składek członkowskich.
 20. W nadzwyczajnych okolicznościach Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę na zamianę obowiązku płatności składek członkowskich na wykonanie określonej pracy na rzecz Stowarzyszenia.
 21. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:
 22. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
 23. Skreślenia przez Zarząd w wypadku naruszenia zasad Statutu, pogwałcenia zasad etyki zawodowej lub zalegania z opłatą składek członkowskich.

IV Władze Stowarzyszenia.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd Stowarzyszenia
 • Komisja Rewizyjna
 1. Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków zbiera się co najmniej 1 raz w roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie zgłoszeń pisemnych przynajmniej 25% członków Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 6. Uchwalenie głównych kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie i przyjmowane sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielania im absolutorium.
 8. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 10. Uchwalanie zmian w Statucie.
 11. Zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia.
 12. Zawieranie umów lub upoważnienia do ich zawierania.
 13. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
 14. Zarząd składa się z 6 członków, w tym:

– prezesa

– 1 wiceprezesa

– sekretarza

– skarbnika

– 2 członków

 1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 2. Zebrania Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.
 3. Do zadań Zarządu należy:
 4. .Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu i interesie.
 5. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami podjętymi przez Walne Zebranie Członków.
 6. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.
 7. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 8. Składanie corocznych sprawozdań przed Walnym Zebraniem Członków.
 9. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia.
 10. Zawieranie umów lub upoważnienie do ich zawierania.
 11. Uchwalenie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu.
 12. Podejmowanie decyzji o przyjęciu w poczet członka zwyczajnego lub kandydata do Stowarzyszenia.
 13. Przyjmowanie członków wspierających.
 14. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4 członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 15. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 16. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób: Przewodniczącego i członka.
 17. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
 18. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 19. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:
 20. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 21. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień.
 22. Sporządzenie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem Członków i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępowania Zarządu.
 23. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
 24. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 25. Członkowie organu kontroli :
 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 1. Pełnienie funkcji we władzach Zarządu oraz Organu Kontroli Stowarzyszenia jest wykonywane nieodpłatnie.

 

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
 • składki członkowskie
 • dotacje, zapisy i darowizny
 • wpływy z działalności statutowej.
 1. Dla ważności pism, pełnomocnictw i umów w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika bądź innego upoważnionego członka Zarządu.
 2. Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej” osobami bliskimi”
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 1. Uchwały o zmianie Statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków.
 2. Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz zmianach w Statucie wymagają zatwierdzenia przez Sąd rejestrowy.