Gdzie szukać pomocy

Informacje podstawowe

 • punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – lista oraz kryteria przyjęć dostępne tutaj:
  Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej;
 • niektóre Okręgowe Rady Adwokackie oraz Okręgowe Izby Radców Prawnych mają dyżury adwokatów lub radców prawnych świadczących nieodpłatnie pomoc prawną – sprawdź gdzie jest najbliższa rada adwokacka i zapytaj czy taka pomoc jest świadczona;
 • porady prawne udzielane są także przez instytucje państwowe np.:
  – z zakresu Ubezpieczeń Społecznych: strona Infolinii ZUS;
  – z prawa pracy: strona z dyżurami oraz danymi Infolinii;
 • organizacje pozarządowe np.:
  – Centrum Praw Kobiet: strona z danymi kontaktowymi;
  – Federacja na Rzecz Praw Kobiet i Planowania Rodziny: strona z listą dyżurów;
  – Fundacja Feminoteka: strona telefonu zaufania z dyżurami prawniczek;
 • Uniwersyteckie Poradnie Prawne na wydziałach prawa w Łodzi: (Adres rejestrowy: Studencki Punkt Informacji Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi, Kopcińskiego 8/12 lok. 0.27, 90-232 Łódź, tel: 42 635 46 32, )
 • Bezpłatną poradę można otrzymać z obszaru prawa pracy, prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, spraw rodzinnych, karnych i administracyjnych, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • W sprawach sądowych, gdy nie jesteśmy w stanie ponieść kosztu pełnomocnika, możemy zwrócić się do Sądu prowadzącego lub mającego prowadzić sprawę o ustanowienie dla nas adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Nie pokrywamy wówczas wynagrodzenia adwokata, lecz musimy pamiętać, że pełnomocnik został nam wyznaczony do określonej sprawy.
 • Baza teleadresowa Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (pliki do pobrania)

Zanim jednak pójdziemy do sądu:

 • Krajowa Rada Notarialna, począwszy od 2010 r., każdego roku w ostatnią sobotę listopada organizuje Dzień Otwarty Notariatu. Każda edycja ma temat przewodni. Tegoroczny odbędzie się pod hasłem: „Porozmawiaj z notariuszem o… testamencie notarialnym”, ale można uzyskać informacje w różnych obszarach prawa – tych, które załatwia się w kancelarii notarialnej. W sobotę 26 listopada 2016 r. notariusze będą dyżurować w 21 miastach Polski w godzinach 10–16,  szczegóły tutaj
 • Centrum Edukacji Prawnej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych – każdy ma prawo wysłać pytanie prawne do prawnika, a ten za darmo na nie odpowie. Opis szczegółowy nie może przekraczać 600 znaków. Trzeba podać miejscowość oraz adres e-mail, na który przychodzi odpowiedź. Możliwa jest korespondencja z prawnikiem.  Kontakt
 • Punkty informacyjne przy sądach okręgowych i rejonowych a w każdym sądzie wojewódzkim oraz NSA – wydział informacyjny. Można tam otrzymać podstawowe informacje dotyczące postępowania sądowego, informacje o procedurach, druki i wzory pism.
 • Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – informacyjna strona internetowa – informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, utworzonych w Polsce ośrodkach pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego” oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa. Każdego roku – Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 • Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP: interwencje prawne w sprawach obywateli, którzy znaleźli się w sytuacji konfliktu z organami władzy publicznej – samorządowej lub centralnej, urzędami i korporacjami. – telefonicznie (umówienie się na spotkanie, tel. 22 695 11 11), – korespondencyjnie: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, – elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie prezydenta.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania tylko w razie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Na tej stronie internetowej znajdziemy kontakt do organizacji, która powinna nam pomóc. Należy tylko wybrać przedmiot sprawy, województwo oraz miasto. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w organizacjach konsumenckich i u powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumenta.
 • tel.: 800 889 866 – infolinia konsumencka umożliwiająca dostęp do darmowej pomocy prawnej, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8–17 (za prowadzenie odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundacja Konsumentów). Prawnicy Federacji Konsumentów odpowiadają także na pytania tutaj: mailto: porady@dlakonsumentow.pl
 • Powiatowy (miejski) Rzecznik Praw Konsumenta. Do jego kompetencji należy udzielanie bezpłatnych porad konsumenckich i informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów, mają także prawo do wytaczania powództwa oraz wstępowanie do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów (rzecznik staje się oskarżycielem publicznym w rozumieniu kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
 • Federacja Konsumentów oraz oddziały na terenie kraju – darmowe porady dotyczące spraw konsumenckich.
 • Europejskie Centrum Konsumenckie ECK należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, udzielają darmowych porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii (również w internecie) oraz podróżami po Europie. Kontakt za pomocą formularza skargi dostępnego  na stronie internetowej,  drogą telefoniczną (22 55 60 118, dyżury prawników od poniedziałku do piątku w godz. 10–14), e-mailem (info@konsument.gov.pl) lub osobiście: plac Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.
 • Rzecznik Finansowy udziela porady z zakresu:
  – ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych itd.) – pod numerem 22 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godz. 8–18,
  – zabezpieczenia emerytalnego – dla członków otwartych funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych – pod numerem 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godz. 11–15,
  – problemów z bankami i na rynku kapitałowym pod numerem 22 333 73 25 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8–10 oraz w środy w godz. 8–15. Skargi i pytania można także składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową. Do kompetencji rzecznika należy też rozstrzyganie sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego – zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Kontakt
 • portal i infolinia Obywatel – Dowiemy się tam, jak załatwić sprawę urzędową, np. wyrobić prawo jazdy,   dowód osobisty  czy  paszport,  ile to kosztuje, jakie dokumenty należy wypełnić i gdzie się zgłosić. Informacje można uzyskać również telefonicznie 22 2 500 115, od poniedziałku do piątku w godz. 8–16.

 

 • Rzecznik Praw Obywatelskich – Każdy polski obywatel lub cudzoziemiec (jeśli znajduje się pod władzą RP), a także grupa obywateli lub organizacja mogą się zwrócić o pomoc w ochronie swoich praw naruszonych przez władzę publiczną (sądy, publiczną służbę zdrowia, szkoły i uczelnie, policję, urząd gminy itd.) za pomocą formularza kontaktowego (na stronie internetowej) lub osobiście w biurach RPO w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, we Wrocławiu a także w czasie dyżurów w Bydgoszczy, Częstochowie, Lublinie i Szczecinie.  Szczegóły tutaj
 • Rzecznik Praw Dziecka – Bezpłatne porady w zakresie przestrzegania praw dziecka związane ze szkołą, rodziną, rówieśnikami, przemocą wobec małoletnich.  Szczegóły tutaj.
 • Rzecznik Praw Pacjenta – Naruszenie lub niewłaściwe realizowanie praw pacjenta, możliwość zadawania pytań, bezpłatna infolinia: 800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych), czynna pn.–pt. w godz. 9–21.  Szczegóły tutaj
 • Państwowa Inspekcja Pracy – Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy (osobiste, telefoniczne, pisemne), kontrole zakładów pracy.  Szczegóły tutajPodstawa prawna:

  Art. 3–4, art. 11 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). Par. 6 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2186).