Pozyskiwanie środków pomocowych

Dotacje

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii od wielu lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Miasta Łodzi – Wydział Zdrowia Publicznego, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim – Wydział Polityki Społecznej, Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie dotacje na naszą działalność statutową pozyskujemy na drodze przystępowania do otwartych konkursów ofert zadań publicznych ogłaszanych przez powyższe urzędy.

Obecnie  realizujemy następujące zadania publiczne:

  • „udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu. Wspiera prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” – w porozumieniu z MOPS w Łodzi ( zadanie powierzone);
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Prowadzenie terapii dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym. (Działanie 1.6) – w porozumieniu z Urzędem Miasta w Łodzi;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i konsultacji dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym. (Działanie 1.4) – w porozumieniu z Urzędem Miasta w Łodzi;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego) w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. (Działanie 1.2.) – w porozumieniu z Urzędem Miasta w Łodzi;
  • Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji „Wiem, że mogę inaczej” – II edycja programu – oferta została dofinansowana na kwotęw porozumieniu z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;

    Powyższe zadania realizowane sa na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Łodzi