Ośrodek wsparcia

STATUT SPECJALISTYCZNEGO
Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie zwany dalej SOWA
Wejście do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie zwanego SOWA!

I. USTALENIA OGÓLNE

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej zwany dalej SOWA został powołany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii z dnia 27.06.2007r. i prowadzony na podstawie umów z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi: z dnia 29.06.2007r. oraz z dnia 25.01.2008r. Powołany na mocy: Ustawy „O Pomocy Społecznej” z dnia 12.03.2004r. (Dz. Ust. Nr 64 poz. 593) z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 29.07.2005r „O Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie (Dz. Ust. Nr 180 poz. 1493), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.07.2006r. „W Sprawie Standardu Podstawowych Usług Świadczonych Przez Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych” (Dz. Ust. Nr 127 poz. 890)

 1. SOWA jest placówką stacjonarną czasowego pobytu o charakterze schroniskowym zaspokajającą potrzeby bytowe i zdrowotne zgłaszających się osób. Dysponuje miejscami pobytowymi w liczbie 24.
 2. SOWA jest także placówką o charakterze otwartym prowadzącą: poradnictwo oraz pracę terapeutyczną dla osób dorosłych i dzieci doznających przemocy domowej nie będących mieszkańcami schroniska.
 3. Korzystanie z usług SOWA jest nieodpłatne.
 4. Pracą SOWA kieruje kierownik.
 5. SOWA świadczy podopiecznym następujące usługi:
 • pomoc schroniskową;
 • pomoc socjalną;
 • opiekę terapeutyczną;
 • pomoc prawną;
 • opiekę medyczna;
 • pomoc pedagogiczną.

II. PERSONEL SOWA

 1. Personel SOWA stanowi zespół pracowników merytorycznych i administracyjnych dbających o wysoki poziom usług.
 2. Personel SOWA zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo, prawidłowe relacjei dobrą atmosferę pomiędzy podopiecznymi.
 3. Personel SOWA zobowiązany jest do przestrzegania zasad tajemnicy zawodowej dotyczącej podopiecznych.
 4. Personel SOWA zobowiązany jest zgłaszać kierownictwu wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące podopiecznych.
 5. Szczegółowe obowiązki poszczególnych pracowników wynikają z indywidualnych zakresów obowiązków, przedstawianych im przy zawieraniu umów o pracę.
 6. Personel SOWA podlega bezpośrednio kierownikowi.

III. KIEROWNIK SOWA

 1. Za prawidłowe funkcjonowanie placówki odpowiedzialny jest kierownik SOWA.
 2. Stanowisko kierownika SOWA obsadzane jest na mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii.
 3. Pracę kierownika SOWA nadzoruje Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii.
 4. Kierownik zobowiązany jest w szczególności do:
 • dbania o właściwy poziom pracy schroniskowej placówki i realizację zadań merytorycznych;
 • utrzymywania stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami współpracującymi z SOWA oraz reprezentowaniu interesów SOWA w tych kontaktach;
 • dbania o dobrą atmosferę we wzajemnych relacjach pomiędzy pracownikami;
 • dbania o stworzenie warunków do doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników, jeśli nie koliduje to z interesami placówki;
 • rozliczania pracowników z wykonywanych obowiązków.