Bezpieczne Schronienie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej został powołany do działalności przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii w listopadzie 1994 roku pod nazwą Hostel dla Matek z Dziećmi Chroniących się Przed Przemocą, a od 2007 funkcjonuje pod obecną nazwą. Jest jedną z pierwszych placówek zajmujących się profesjonalnie pomocą dla osób dotkniętych przemocą w Polsce. Placówka jest dotowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydział Zdrowia Publicznego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej oraz indywidualnych darczyńców.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej oferuje swoim podopiecznym pomoc schroniskową, socjalną, terapeutyczną, opiekuńczą, prawną, medyczną. Nasz zespół tworzą: 2 terapeutów rodzinnych, psycholog, pedagog, psychoterapeuta, 2 pracowników socjalnych, prawnik, pielęgniarka, 3 pracowników dozoru, a także stażyści (studenci i absolwenci pedagogiki i psychologii). Korzystamy także okresowo z pomocy wolontariuszy.

Główną ideą pomagania podopiecznym Ośrodka jest maksymalne ich aktywizowanie, aby wychodzili z roli ofiary przemocy i budowali system zabezpieczający ich przed ponownym byciem narażonym na przemoc domową. Pobyt w Ośrodku jest interwencyjny i wynosi maksimum 3 miesiące. Przeciętnie oferujemy schronienie około 200 osobom rocznie.

Oferujemy bezpieczne schronienie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu – nieodpłatnie i przez całą dobę. Przyjmujemy osoby zgłaszające się dobrowolnie, głównie kobiety – ofiary przemocy domowej oraz ich dzieci, jak również mężczyzn.

Oprócz indywidualnych spotkań z terapeutą, psychologiem oraz pedagogiem, oferujemy swoim klientom– ofiarom przemocy domowej (dorosłym i dzieciom) konsultacje z pracownikiem socjalnym i prawnikiem, grupę edukacyjną, grupę radzenia sobie z przemocą oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci.

Naszą największą uwagą i troską obdarzamy dzieci, mając na uwadze ich dobro i prawidłowy rozwój. Dzieci i młodzież, które do nas trafiają są zwykle bardzo doświadczone przez życie, niejednokrotnie są ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej ze strony swoich rodziców. Często pochodzą z bardzo ubogich rodzin, o niskim statucie materialnym i duchowym, często wzrastają w patologicznych warunkach, żyjąc na marginesie społeczeństwa. Tym bardziej leży nam sercu wspomaganie tych dzieci i ich rodzin w rozwoju, łagodzenie negatywnych skutków ich marginalizacji oraz pomoc w zapewnieniu bezpiecznego i możliwie beztroskiego dzieciństwa.