Bezpieczne Schronienie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie został powołany do działalności przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii w listopadzie 1994 roku pod nazwą Hostel dla Matek z Dziećmi Chroniących się Przed Przemocą, a od 2007 funkcjonuje pod obecna nazwą. Jest jedną z pierwszych placówek zajmujących się profesjonalnie pomocą dla osób dotkniętych przemocą w Polsce. Placówka jest dotowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydział Zdrowia Publicznego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej oraz indywidualnych darczyńców.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oferuje swoim podopiecznym pomoc schroniskową, socjalną, terapeutyczną, opiekuńczą, prawną, medyczną. Nasz zespół tworzą: 2 terapeutów rodzinnych, psycholog, pedagog, psychoterapeuta, 2 pracowników socjalnych, prawnik, pielęgniarka, 3 pracowników dozoru, a także stażyści (studenci i absolwenci pedagogiki i psychologii). Korzystamy także okresowo z pomocy wolontariuszy.

Główną ideą pomagania podopiecznym Ośrodka jest maksymalne ich aktywizowanie, aby wychodzili z roli ofiary przemocy i budowali system zabezpieczający ich przed ponownym byciem narażonym na przemoc domową. Pobyt w Ośrodku jest interwencyjny i wynosi maksimum 3 miesiące. Przeciętnie oferujemy schronienie około 200 osobom rocznie.

Oferujemy bezpieczne schronienie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu – nieodpłatnie i przez całą dobę. Przyjmujemy osoby zgłaszające się dobrowolnie, głównie kobiety – ofiary przemocy domowej oraz ich dzieci, jak również mężczyzn.

Oprócz indywidualnych spotkań z terapeutą, psychologiem oraz pedagogiem, oferujemy swoim klientom– ofiarom przemocy domowej (dorosłym i dzieciom) konsultacje z pracownikiem socjalnym i prawnikiem, grupę edukacyjną, grupę radzenia sobie z przemocą oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci.

Naszą największą uwagą i troską obdarzamy dzieci, mając na uwadze ich dobro i prawidłowy rozwój. Dzieci i młodzież, które do nas trafiają są zwykle bardzo doświadczone przez życie, niejednokrotnie są ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej ze strony swoich rodziców. Często pochodzą z bardzo ubogich rodzin, o niskim statucie materialnym i duchowym, często wzrastają w patologicznych warunkach, żyjąc na marginesie społeczeństwa. Tym bardziej leży nam sercu wspomaganie tych dzieci i ich rodzin w rozwoju, łagodzenie negatywnych skutków ich marginalizacji oraz pomoc w zapewnieniu bezpiecznego i możliwie beztroskiego dzieciństwa.