Partnerzy


Wojewoda Łódzki

Od wielu lat w porozumieniu z Wojewodą Łódzkim realizujemy zadanie „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” pod tytułem „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności„. W ramach którego doposażamy i remontujemy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Łodzi

W ramach partnerstwa Prezes Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii Pani Iwona Karaś jest członkiem Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Łódzkim.

„Handel ludźmi jest w Polsce coraz poważniejszym problemem, a jednocześnie świadomość społeczna tego zjawiska jest bardzo niska. W celu jej podniesienia oraz zapobiegania temu niebezpiecznemu procederowi, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska stworzyła zespół do spraw przeciwdziałania handlowi ludźmi.”

Więcej informacji: lodzkie.eu


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii w ramach zawartego porumienia z MOPS Łódź realizuje zadanie powierzone:

  1. „udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu. Wspiera prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie”

Zobacz więcej: Strona Główna MOPS

 

 

 

 


Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii w ramach zawartych porumień z  Departamentem Spraw Społecznych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Łodzi, realizuje poszczególne zadania:
  1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Prowadzenie terapii dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym. (Działanie 1.6)
  2. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i konsultacji dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym. (Działanie 1.4)
  3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego) w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. (Działanie 1.2.)

 


Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii w ramach zawartego porozumienia z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi realizowało zadanie w roku 2017.

  1. Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji „Wiem, że mogę inaczej” – II edycja programu.
  2. W roku 2019 otrzymaliśmy dofinansowanie na trzecią edycję tj. : Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji „Wiem, że mogę inaczej” – III edycja programu.

 

 

 


Nordea Operations Centre


Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
od wielu lat współpracuje z Nordea Operations Centre, która wspiera finansowo działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.
Dzięki temu wsparciu mogliśmy zakupić wyposażenie i sprzęt do całego ośrodka.

Pracownicy Nordei od wielu lat organizują Akcję Gwiazdkową oraz szereg innych akcji dla naszych małych podopiecznych.

 

 

 


 

Fundacja "Kwiat Lotosu"
Fundacja „Kwiat Lotosu”

Fundacja Kwiat Lotosu powstała jako kontynuacja działań na rzecz łódzkich fundacji i stowarzyszeń. (…) Wszystko to sprawia, że głównym celem Fundacji Kwiat Lotosu jest:
– zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, artystycznych, sportowych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niezamożnych
– organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej
– fundowanie nagród za szczególne osiągnięcia
– przekazywanie darów w postaci aparatury i pomocy naukowych
– wspieranie twórczości i kreatywnego myślenia związanych z nauką, kulturą i rozwojem”

Fundacja Kwiat Lotosu  od wielu lat wspiera działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w zakresie finansowym, materialnym/rzeczowym oraz organizuje systematycznie wiele różnych akcji
dla naszych Podopiecznych, z których na szczególną uwagę zasługują METAMORFOZY.  Sam pomysł Metamorfoz na stałe wpisał się w oddziaływania terapeutyczne w naszym Ośrodku.

 


WIZJA V diagnostyka medyczna

Naszą misją, oprócz pomagania ludziom potrzebującym dobrej diagnostyki do rozpoczęcia skutecznego leczenia, jest budowanie świadomości potrzeby regularnego badania się i niedopuszczania do chorób i urazów. Dzięki takiej postawie nasi Pacjenci korzystają z pełni życia każdego dnia. Dodatkowo chętnie pomagamy szczególnie potrzebującym, a także wspieramy inicjatywy aktywnego i zdrowego stylu życia.”

WIZJA V to sieć 15 pracowni w całej Polsce, w których pacjenci mogą wykonać badanie rezonansem magnetycznym oraz tomografem komputerowym. Badania wykonujemy odpłatnie, badamy także we współpracy z NFZ. U nas nie marnujesz czasu. Gwarantujemy krótkie terminy oczekiwania na badanie – nawet tego samego dnia, a także szybkie i rzetelne opisy badań. Dbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka. Podajemy minimalną dawkę kontrastu potrzebną do wykonania badania. W pracowni w Łodzi przy ulicy Okólnej 181 – do dyspozycji najmłodszych pacjentów jest bajkowa sypialnia, w której, w obecności rodziców mogą zasnąć, a następnie są poddawani badaniom. Dzieciom badania wykonujemy bez znieczulenia i bez nakłuć, podczas naturalnego snu. Gwarantem bezpieczeństwa naszych Pacjentów jest kadra medyczna (ponad 100 specjalistów), w tym doktorzy nauk medycznych, specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej, doświadczeni technicy elektroradiologii oraz pielęgniarki.

 

 


W 1917 r. Oskar Gross, Karol Bajer i Bronisław Kroh utworzyli w Łodzi stowarzyszenie charytatywne. W 1931 r. stowarzyszenie zrzeszało10 członków. Jego sekretarzem był Emilian Loth, brat Jerzego Lotha – sekretarza Warszawskiego Klubu Rotariańskiego. Od niego dowiedział się o celach i działalności Rotary. Stwierdził, iż są one podobne do zasad stosowanych w łódzkim stowarzyszeniu. W tej sytuacji podjęto decyzję o przystąpieniu łódzkiego stowarzyszenia do Rotary International.

Rotary Club w Łodzi wspiera działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Łodzi na rzecz matek i ich dzieci, poprzez organizowanie różnych zdarzeń, akcji okolicznościowych. Również wielokrotnie wspierał finansowo modernizację pomieszczeń naszego Ośrodka.

 


Sonoco Poland – Packaging Services Sp. z o.o. – jest jednym z największych Pracodawców w Łodzi, Strykowie i Kutnie. Firma jest częścią amerykańskiej korporacji Sonoco, z siedzibą główną w Hartsville w Południowej Karolinie, USA.  Sonoco istnieje na rynku światowym od 1899 roku. Działalnością podstawową naszej firmy jest produkcja opakowań.

W latach 90’tych korporacja Sonoco uruchomiła dywizję usług pakowania, która powstała w związku z zapotrzebowaniem rynku w tym obszarze. W Polsce usługi pakowania wykonujemy w Łodzi od 2004r., w Strykowie od 2007r., w Kutnie od 2013r.

 


 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – publiczna uczelnia medyczna, która rozpoczęła działalność 1 października 2002. Źródło: Wikipedia

 

 

 


Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności

Łódzkie Partnerstwo Pomocy Osobom Wykluczonym i Bezdomnym zostało zawiązane z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi zimą 2014 r. (z dniem 04.03.2016 zmieniło swoją nazwę na Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności). Jesteśmy organizacją parasolową, której celem jest sieciowania podmiotów, które pomagają w kryzysie bezdomności, w sytuacji ubóstwa i w kwestiach lokatorskich w Łodzi. Zrzeszamy instytucje pozarządowe (Fundacja Futhark, Towarzystwo im. św. Brata Alberta — Koło Łódzkie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, IFMSA Polska, Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc”, Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata”, Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej) oraz publiczne (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Uniwersytet Łódzki, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji w Łodzi), a także grono społeczników i sympatyków naszej działalności.

 

 


Fundacja YouCanFree.Us Polska
Walka z handlem ludźmi to walka naszego pokolenia. Najbardziej palący problem społeczny naszego czasu.

(…) „Walka z handlem ludźmi to walka naszego pokolenia. Najbardziej palący problem społeczny naszego czasu. YouCanFree.Us jest międzynarodową organizacją praw człowieka, która walczy z handlem ludźmi na świecie poprzez ratunek i rehabilitację. Jesteśmy głosem poszkodowanych. Ratujemy kobiety i dzieci z niewolnictwa oraz komercyjnego wykorzystania seksualnego. Zapewniamy im psychospołeczną opiekę, całościowe uzdrowienie oraz pomagamy im w powrocie do życia w społeczeństwie” (…). Więcej!

 Piękne strony Kobiety

Więcej informacji na stronie Facebookowej: Klub ONA Łódź

 

 

 

 

 


„Apla Sp. z o.o. zajmuje się produkcją reklam i materiałów promocyjnych. Nasza oferta obejmuje materiały Point Of Sale (POS), poprzez elementy wystroju wnętrz biur, sklepów i salonów, aż do reklam zewnętrznych.

Jako jedyna firma w Polsce ofertuje wykonywanie wydruków na wielkich powierzchniach. Z naszych usług korzystają korporacje (np. mBank, BNPPARIBAS, PZU, ORANGE, PLAY), a także małe i średnie przedsiębiorstwa.”