Zadania publiczne czerwiec 2023

W czerwcu 2023 roku przystąpiliśmy do realizacji kolejnych dwóch projektów jako zadania publiczne:

1. Promowanie zdrowego stylu życia „Wiem, że mogę inaczej” – V edycja programu realizowane w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przeciwdziałanie przemocy w 2022 r. pod tytułem: „Bez lęku – bezpieczniej” – wsparcie terapeutyczne oraz konsultacje specjalistyczne dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy domowej – III edycja” realizowane w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego