Pomoc w wychodzeniu z bezdomności 2019

Od 01.08.2019 do końca roku będziemy realizować zadanie: „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” w ramach zadania publicznego: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.

Planujemy poprawę warunków socjalno-bytowych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi dla naszych pensjonariuszy poprzez zabezpieczenie noclegu, zakup środków czystości i higieny osobistej, zakup wyposażenia placówki

Bardzo się cieszymy, że w tym roku możemy realizować ten jakże ważny dla nas projekt.