Nasze projekty w 2017 roku

Szanowni Państwo!

W roku 2017 zrealizowaliśmy kilka projektów we współpracy z UMŁ, RCPS, MOPS.

Przeprowadziliśmy warsztaty terapeutyczne dla dorosłych i dzieci w ramach dotacji z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Promowania zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji „Wiem, że mogę inaczej” – II edycja programu.

Udzielaliśmy specjalistycznych konsultacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UMŁ podczas „Akcji – Dni otwarte dla rodzin z dziećmi dotkniętych problemem przemocy”.

Kontynuujemy trzy zadania zlecone przez UMŁ. W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizujemy Prowadzenie terapii dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym. (Działanie 1.6) oraz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i konsultacji dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym. (Działanie 1.4). W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizujemy Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego) w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. (Działanie 1.2.).

Niezmiennie realizujemy nasze główne zadanie w porozumieniu z MOPSUdzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu. Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie”.