Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii realizuje od 01.01.2021 do 31.12.2025  powierzone zadanie publiczne: „Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu – prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie”, które w całości jest sfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.